Megalakult a Magyar Piarista Testvériség

Ünnepi szentmise keretében, pünkösd vigíliáján megalakult a Piarista Rend Magyar Tartományának testvérisége. A magyar testvériség csoport tagjai a budapesti Piarista Kápolnában fejezték ki elköteleződésüket június 3-án.

„Felhívást intézünk tehát mindenkihez, szerzetesekhez és világiakhoz egyaránt, akik egységbe kapcsolódnak a piarista rendben, hogy eltökélten és prófétai lelkülettel munkálkodjanak olyan új utak megnyitásán, amelyeken keresztül a Kalazanci Szent Józseftől kapott karizma újjáéledhet az egyházban, a gyerekek és a fiatalok szolgálatára, »a pietás egyre nagyobb növekedésére«.” (Piarista rend 44. egyetemes káptalana: Világiak a piarista rendben, Befejezés).

Pünkösd vigíliáján megalakult a Piarista Rend Magyar Tartományának testvérisége. A magyar testvériség csoport tagjai a budapesti Piarista Kápolnában fejezték ki elköteleződésüket június 3-án ünnepi szentmise keretében.

A szentmise főcelebránsa Labancz Zsolt tartományfőnök volt, aki egyben a jelenleg hét főt számláló testvériségnek az egyik tagja is.

A szentmise elején a tartományfőnök felolvasta Pedro Aguado piarista generális és Urbán József generálisi asszisztens, egykori tartományfőnök és iskolaigazgató köszöntő levelét. (A levél teljes szövege a mellékletben található.)

Labancz Zsolt elmondta, hogy a Piarista Rend Testvériségét 1988-ban alapította meg az akkori generális atya, Josep María Balcells. Sorsdöntő lépés volt ez a rend történetében és sokak életében. Az alapító határozatban a generális atya kijelentette: „Isten hozott a Kegyes Iskolák Rendjében titeket, akik szívetekben már piaristának érzitek magatokat!”

A legutóbbi tartományi káptalan terveire építve fogalmazódott meg 2015-ben a magyar tartomány két éves terve. Ebben célkitűzésként szerepelt az is, hogy 2017-ig megszületik a Magyar Piarista Testvériség. Az azóta eltelt időben azokból a személyekből, akik kifejezték szándékukat, hogy szeretnének elindulni ezen az úton, egy közösség formálódott.

A legutóbbi, 2015-ben, Esztergomban tartott egyetemes káptalan döntése szerint a Regulák 228. pontja így ír a testvériségről:

„1. A rend előmozdítja, hogy piarista testvériségek jöjjenek létre, és azok egyre jobban megszilárduljanak.

piarista rend testvérisége azoknak a keresztény hívőknek az összessége, akik a piarista karizma (lelkiség, küldetés és élet) megélésére társulnak egymáshoz kisközösségekben, mindegyikük saját világi, szerzetesi vagy papi hivatása szerint.

A testvériség tehát a piarista karizmában egybe kapcsolódó hívők társulása, amelyet mint ilyet a piarista rend elismert.

2. A piarista szerzetesek, az illetékes nagyobb elöljárók engedélyével, tagjai lehetnek piarista testvériségeknek.

3. Minden területi egység és a rend létrehozza a szükséges intézményes kapcsolatokat a piarista testvériségekkel, hogy támogassa a karizmatikus integráció saját dinamizmusát, és ezzel együtt előmozdítsa a piarista karizma és küldetés fejlődését.”

A formálódó magyar testvériség első csoportjának is vannak világi, s vannak piarista szerzetes tagjai is.

A hét fős közösség világi tagjai:

  • Dekiszkyné Fejér Rita (Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium, Göd)
  • Jusztinné Nedelkovics Aliz (Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged)
  • Jusztin István (Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium, Szeged)
  • Mikulás Domonkos (Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét)

Piarista szerzetesek, akik tagjai a Testvériségnek:

  • Czeglédi Zsolt (Szeged)
  • Szabó László (Sátoraljaújhely)
  • Labancz Zsolt tartományfőnök (Budapest)

„A testvériség megalakulása a tartományunkban, sok hozzánk kapcsolódó, sokszor már régóta velünk együtt küldetésben járó ember számára nyitja meg a piarista világban való elköteleződés útját, s így valóban megvalósul az, amit a Reguláink írnak, hogy mindez elő fogja mozdítani „a piarista karizma és küldetés fejlődését” tartományunkban is, új és egyre gazdagabb életet hozva, egyre több gyermekhez és fiatalhoz, s egyre több szegény gyermekhez és fiatalhoz juttatva el a kalazanciusi nevelés ajándékát.” – összegzi gondolatait Labancz Zsolt a Testvériség megalakulása kapcsán.

A családtagok, barátok, rendtársak és kollégák körében zajló esemény keretében a Magyar Piarista Testvériség tagjai megosztották személyes történetüket, indíttatásukat a közösséghez való csatlakozás kapcsán, majd fogadalmat tettek szolgálatukra vonatkozóan. A szentmisét követően az ünneplés vidám és baráti hangulatban folytatódott tovább a Piarista Központban.

Dekiszkyné Fejér Rita igazgatónő a fogadalomtételen

Labancz Zsolt SchP – Szathmáry Melinda

Fotó: Szathmáry Melinda

Forrás: piarista.hu